Some Like It Pop, ‘Gilmore Girls’ Edition: Rory Gilmore’s Boyfriends, Đã xếp hạng

Ai xuất sắc nhất: Dean, Jess hay Logan? Samantha Vincenty và Ali Szubiak nhìn lại trước khi chúng ta gặp lại họ trong 'Gilmore Girls: A Year in the Life'.